Import-Export Bulletin Board VIETNAM POLY BAG IMPORT EXPORT JSC Logo

Home > Offers to Sell > Chemicals & Plastics > Plastic Products > Plastic Building Materials

Contact: Jenny
Company: VIETNAM POLY BAG IMPORT EXPORT JSC
Hope Residences Bldg, Chu Huy Man Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
Hanoi 100000
Vietnam
Phone: +84989605085
Fax: +842436700636
E-Mail: Send Inquiry
Date/Time:  2/2/23 8:54 GMT
 

Vai Polyester chong tham

San pham Vai luoi Polyester chong tham, luoi Polyester chong tham,
mang Polyester chong tham
Nguyen lieu 100% Polyester nguyen sinh
Kich thuoc Rong: 10cm - 200 cm, Dai: khong gioi han
Mau sac Trang
Do day Từ 40gsm
Dac tinh noi bat -Chiu luc tốt
-Kha nang tham thau son chong tham cao, tiet kiem son chong tham
-De thi cong
-Khong hap thu nuoc, tuong thich cao voi hau het cac loai son chong tham
- Chiu kiem tot, khang tia UV, chong an mon hoa hoc, khong bi lao hoa, ben
bi o moi truong ngoai
- Kha nang chong chiu voi nhiet do cao va thap
- La vat lieu an toan va than thien voi moi truong xung quanh con nguoi
- Là vật liệu an toàn và thân thiện với môi trường xung quanh con người
Be mat Dang luoi
Dong goi Cuon khong loi
Nha cung ung VIETNAM POLY BAG
Tinh trang hang San co
Phuong thuc thanh toan Tien mat, chuyen khoan
Phuong thuc giao hang Tai xuong hoac theo yeu cau
Su dung Chong tham tot tren cac goc và mat tien khac nhau

Minimum Order: 10 metres

Vai Polyester chong tham
Enlarge Click to Enlarge
SOURCE: Import-Export Bulletin Board (https://www.imexbb.com/)
Report Abuse

Post an Offer to Sell

© 1996-2010 IMEXBB.com. All rights reserved.

IMEXBB.com